İLAN

Bor Belediye Başkanlığından

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olup, İlçemiz Toplu Konut Mahallesi pafta 32MC1 ada 1434 parsel 4 de kayıtlı 1,2,3,5,6,7,8 bağımsız bölüm nolu 7 adet, Mehmetçik Mahallesi pafta 50/7 ada 744 parsel 1720 de kayıtlı 1 ve 2 bağımsız bölüm nolu 1 adet DEPO, 1 adet İşyeri, Orta Mah. Keçiciler İş hanı bodrum katında 6 bağımsız bölüm nolu 1 adet DEPO olmak üzere 8 işyeri ve 2 Depo toplam 10 adet taşınmaz 3 yıl süre ile 2886 sayılı kanunun 45. maddesince AÇIK  TEKLİF ALMA (ARTIRMA) suretiyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.
 2. İhale konusu taşınmazlar;

 

sn

Mahallesi

pafta

ada

parsel

katı

BB

niteliği

brüt m2

m2 muh bedeli

muhammen bedeli (TL)

geçici teminatı (TL)

1

Toplu Konut

32M1C

1434

4

bodrum

1

işyeri

292,00

230,00

67.160,00

6.716,00

2

Toplu Konut

32M1C

1434

4

zemin

2

işyeri

292,00

128,00

37.376,00

3.738,00

3

Toplu Konut

32M1C

1434

4

zemin

3

işyeri

16,80

128,00

2.150,40

216,00

4

Toplu Konut

32M1C

1434

4

zemin

5

işyeri

43,50

128,00

5.568,00

557,00

5

Toplu Konut

32M1C

1434

4

zemin

6

işyeri

66,00

128,00

8.448,00

845,00

6

Toplu Konut

32M1C

1434

4

zemin

7

işyeri

66,00

128,00

8.448,00

845,00

7

Toplu Konut

32M1C

1434

4

zemin

8

işyeri

136,00

128,00

17.408,00

1.741,00

8

Mehmetçik

50/7

744

1720

zemin

2

işyeri

292,00

128,00

37.376,00

3.738,00

9

Mehmetçik

50/7

744

1720

bodrum

1

DEPO

292,00

15,00

4.380,00

438,00

10

Orta

23

343

19

bodrum

6

DEPO

20,00

100,00

2.000,00

200,00

TOPLAM

 

190.314,40

19.034,00

     

 1. İhale 14.03.2018 tarihinde ÇARŞAMBA günü saat 14.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 2. İsteklilerin ihaleye girebilmek için;
  1. Kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi
  2. Vekâleten girecekler için Noter tasdikli Vekâletname
  3. İmza Sirküleri
  4. Vatandaşlık ve Vergi Kimlik Numaraları ile Tebligat Adreslerini gösterir belge,
  5. İhaleye gireceklerin Belediyemize borcu olmadığına dair “BORCU YOKTUR” belgesi,
  6. İsteklilerin ihale şartnamesinde belirtilen belgelerle birlikte Geçici Teminatlarının Belediyemiz veznesine yatırmaları şarttır.
 3. İhaleye ait geçici teminat ihale günü ihaleye müteakip kesin teminata çevrilecektir.
 4. Kira bedeli ihale bedeli olup, ihaleye müteakip tamamı peşin olarak Belediyemiz veznesine yatırılacaktır.
 5. İhale ile ilgili her türlü giderler ihaleyi alana aittir.
 6. Belediye ile ihtilaflı olanlar ve kirasını zamanında yatırmayanlar, Belediyemize borçlu bulunanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları ve birinci derece yakınları ihaleye katılamaz.
 7. İhale ile ilgili dokuman bedeli 500,00.-TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edinilebileceği ve mesai saatleri içerisinde görülebileceği ilan olunur.

 

Basın No.