1xbet
Bor Belediyesi Resmi Web Sitesi
bor belediyesi
TOPLU TAŞIMA İLANI

 

İHALE İLANI

Bor Belediye Başkanlığından

1.      İlçemiz dahilinde yolcu taşımacılığı işi ile ilgili olarak kurulan Kooperatiflere verilmek üzere; Belediyece belirlenen güzergâh hattında şehir içi yolcu taşımacılığının kiraya verilmesi işi 2886 sayılı kanunun 45, maddesi gereğince 2 yıl müddetle açık teklif alma  (artırma ) suretiyle ihaleye çıkartılmıştır.               

2.      Şehir içi yolcu taşımacılığı kiralama işinin bir yıllık kira muhammen bedeli KDV dahil 1 (bir) araç için Aylık 1.500,00TL, yıllık 18.000,00TL, 20 (yirmi) araç için aylık 30.000,00TL yıllık 360.000,00TL olup, geçici teminatı 40.000,00 TL dır. İhale 1 (bir)  araca düşen aylık bedelin arttırılması suretiyle yapılacaktır.

3.      İhale 15 KASIM 2017 tarihi ÇARŞAMBA günü saat 10.00 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4.      Şehir içi yolcu taşımacılığına talip olan Yolcu Taşıma Kooperatif ve üyelerinin koltuk kapasitesi ve özellikleri Bor Belediyesince belirlenen 20 adet aracı 01.01.2018 tarihinden itibaren belirtilen 3 adet güzergâha koyması şarttır.

5.      İhaleyi alan geçici teminatını ihale bedeli üzerinden kat’i teminata çevirecektir.

6.      İhale bedeli kira bedeli olup, İhaleyi alan 1 yıllık kira bedeli karşılığı süresiz ve limit dahili Banka Teminat Mektubunu sözleşmeden önce Belediyeye vermek zorundadır.

7.      İhaleyi alan kooperatif, ihalenin onayına müteakip bir hafta içinde Noter kanalıyla sözleşme yapmak zorundadır.

8.      Sözleşme imzalayan kooperatif üyeleri de her biri ayrı, ayrı noterden taahhüt ve ibraname vermek zorundadır.

9.      İhale bedeli, 20 araç için BELEDİYE ye kooperatifçe bildirilen her bir üye tarafından (araç çalışmasa dahi) her ay peşin olarak ödenecektir.

10.    İlçemiz dahilinde yolcu taşıma işi mülkiyeti / işletme hakkı Bor Belediyesine aittir. Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

11.    5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin ( f) ve ( p) bendiyle 67. maddedeki esaslara göre hak ve yetki hükümleridir.

12.    Bor Belediye Meclisinin 08.09.2017 tarih ve 60 sayılı kararı gereğince 01.01.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar muteber olup, 2 yıldır.

13.    Kiralama süresi sonunda Belediye Meclisi ihalenin süresini uzatıp, uzatmamaya yetkilidir. Sürenin uzatılması hususunda Bor Belediyesi bir karar vermediği sürece kira süresi aynı şartlarda uzatılmış sayılamayacağı gibi süre bitiminden önce kira süresinin uzatılmayacağının ihtarına da gerek yoktur. Süre bitiminde kiracının fiilen çalışmaya devam etmesi de sürenin uzatıldığı şeklinde yorumlanamaz. Bu durum Kiracıya hiçbir hak talep etme yetkisi vermeyecektir.  Aynı şekilde; kiralama süresi içerisinde yapılan devirlerde de devir alanın süresi,  devir aldığı üyenin kalan kiralama süresi ile sınırlıdır. Keza kiracının başka bir özel yada tüzel kişi ile birleşmesi hali de süre bakımından aynı koşula bağlıdır. Kira şartnamesinin muhatabı kiracı olup, kiracı ile akdedilen kiralama süresi bittiğinde,  tüm alt Kooperatif ve üyeleriler açısından da sona erer, bu duruma aykırı olarak hiç bir alt Kooperatif ve üyeleri kazanılmış hak vb. talep ve iddialarda bulunamaz.

14.    İhaleye iştirak edecek kooperatifler ihale tarihinden 6 ay önceki kayıtlarında bulunan noter tasdikli listeyi Belediyeye vererek kooperatif ve üyelerin borçlarının olmadığına dair belgeyi almak zorundadırlar. İhaleye katılabilmek için Kooperatif ve üyelerinin Belediyemize borcu bulunmaması gerekmekte olup, ihaleye katılacak kooperatifin ve üyelerinin borcu olması halinde ihaleye katılamazlar. 

15.    İhaleye iştirak edecekler ihalede istenen belgeleri bir dosya içerisinde 13.11.2017 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Zabıta Amirliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

16.    İhaleye katılacaklarda aranacak şartlar:

15.1.    İhaleye gireceğini belirtir dilekçe

15.2.    Kanuni ikametgâh Belgesi,

15.3.    Türkiye ‘de Tebligat için adres göstermesi,

15.4.    Tüzel Kişiliğin Oda Sicil kaydı,

15.5.    İhaleye katılanların Vukuatlı Nüfus kaydı,

15.6.    İhale şartnamesine uygun çalışacağına dair; Kooperatif ve üyelerinin her biri tarafından ayrı, ayrı imzalı noter onaylı TAAHHÜTNAME vermeleri zorunludur.

15.7.    Geçici teminat makbuzu

15.8.    Şartname satın aldığına dair makbuzu

15.9.   Bor Belediyesinden alınacak BORCU YOKTUR BELGESİ (Kooperatif ve üyeleri ile üyelerin birinci derece yakınlarına ait ) İstekli kooperatiflerin ihaleye girebilmeleri için kooperatif ve üyelerinin Belediyemize hiçbir borcu bulunmayacaktır. Belediyemize borçlu olanlar ile borçlu olanların birinci derece yakınları (ana, baba, eş ve çocukları) ihaleye giremezler. 

15.10.Kooperatifi temsilen yönetim kurulu kararı yetki belgesi (Noter onaylı)

15.11.Yetki belgesine bağlı imza sirküleri (Noter onaylı)

15.12.İhaleye katılacak kooperatiflerin kuruluş amaçları içerisinde Ana Sözleşmelerinde “Bor Belediyesi sınırları içerisinde toplu yolcu taşıma işletmeciliği yapabileceklerine” dair kuruluş sözleşmelerinde madde bulunacaktır.

15.13.Vergi mükellefi olduğuna dair ilgili vergi dairesinden belge (2017 yılı)

15.14.İmza sirküleri; Tüzel kişiliği temsilen katılanlar noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, İsteklilerin adına vekâleten katılanlar noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri vermesi

15.15.SGK, Vergi dairesi borcu olmadığına dair belgeler

15.16.Yukarıda istenen bütün belgeler noter onaylı ya da aslı olmak zorundadır.

15.17.İhaleye girecek kooperatif yetkilisi veya yetkililerine ait; ihaleye girebileceğini ve ihale şartnamesi ve eklerini kabul ettiğini ve ihalede pey sürmeye, kooperatifi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren noter onaylı yönetim kurulu kararını getirmeleri şarttır.

15.18.İhaleye gireceklerin ve 1. derece yakınlarının Belediyemize borçlarının olmaması,

15.19.İhaleye gireceklerin Sabıka Kaydı; Sabıka kayıtlarının temiz olması, Herhangi bir yüz kızartıcı suç işlememiş olması gerekmektedir.

15.20.Posta, telgraf, teleks, faks ve e mail suretiyle yapılacak müracaatlar geçersizdir.

15.21.İhale ile ilgili dokümanlar 500-TL karşılığında Belediyemiz Zabıta Amirliğinden temin edilebilir.

BOR BELEDİYESİ


Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı..
Belkide İlk Yorumu Siz Yapabilirsiniz..

YORUM YAZ