T.C.

BOR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA

ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ

MADDE 1-Bu yönetmeliğin amacı; Bor Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2-Bu yönetmelik; Bor Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

DAYANAK

MADDE 3-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4-Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

Belediye         : Bor  Belediyesini,

Başkan            : Bor   Belediye Başkanını,

Müdürlük        : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünü,

Müdür             : Su ve Kanalizasyon Müdürünü,

Personel          : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

Yönetmelik     : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları

Yönetmeliğini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

TEŞKİLAT

MADDE 5-

1) Müdürlüğün personel  yapısı aşağıdaki gibidir.

    a) Müdür

 1.   Memurlar ve Teknik elemanlar

    c) İşçiler

    ç) Diğer Personel

2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

   a) Su Arıza, Bakım, Onarım ve Otomasyon sistemi birimi

   b) Kanalizasyon Bakım, Onarım, Terfi Sistemleri ve Arıtma Ünitesi Birimi

  c)Elektrik bakım onarım ekibi

3) Belediye ve  Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir.

4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan tüm personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

MADDE 6-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Belediye Başkanı’na bağlı olarak işlerini yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

MADDE 7-

a) Şehrin su ihtiyacını karşılanması için her türlü önlemin alınması, su kaynaklarının korunması yeni su kaynakları araştırılması

b) Şehrin su ve kanalizasyon hatlarının tamamına hâkim olarak ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarının yapılması,

c) Şehirde yağmurlama hattı olarak ihtiyaç duyulan yerlerin planlamasının Fen işleri Müdürlüğü ile birlikte yapılması,

ç) Şehirdeki içme suyu hatlarının  su kaçak tespit cihazıyla su kaçak tespitinin yapılması

d) Şehir suyu depo seviyeleri kuyu ve terfi pompaları çalışması, güvenliği ve klor sisteminin otomasyon sistemiyle sürekli kontrol altında tutulması,

e) Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale edilmesi ve su israfının önlenmesi,

f) Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımının yapılması,

g) Su kuyularının, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarının yapılması,

ğ) Yeni su hatlarının döşenmesi, kaçak su bağlantılarının engellenmesi,

h) Şehirdeki kanalizasyon arızalarına müdahale edilmesi,

ı) Kanalizasyon bacalarının sürekli temizlenmesi ve kontrol edilmesi,

i) Belirlenen güzergâhlara yeni kanalizasyon hatlarının döşenmesi,

j) Yağmursuyu ızgaralarının rutin aralıklarda temizlenmesi ile yağmur suyu hatlarının bakımının ve temizliğinin yapılması,

k) Kaçak kanalizasyon bağlantılarının takip edilmesi ve engellenmesi,

l) Suyun dezenfekte edilmesi, yıl boyunca gerekli analizlerin ve testlerin yapılması, şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesinin kontrol altında tutulması,

m Şehrimize su veren tüm kuyu, terfi merkezlerindeki motopomplar ve enerji nakil hatlarının jeneratörlerin her türlü bakım onarım ve muhafazasının yapılması veya yaptırılması,

n) Şebeke, hatlar ve depolarla ilgili projelerine ait uygulama projelerin hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarının sağlanması,

 

 o) Konut ve işyerlerinin kanalizasyon şebekesine dâhil edilmesi için izin verilmesi,

 ö) Vidanjör ve kanalizasyon açma hizmetinin verilmesi,

 p) Su tahakkuk ve tahsilatı işlemleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılacaktır

MÜDÜRLÜĞÜN YETKİSİ

MADDE 8-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda ve Belediye Başkanınca Müdürlüğe verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU

MADDE 9-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile  ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla  yapmak ve yürütmekle sorumludur.

MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE-10

a)Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesinin sağlanması,

b)Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemlerin alınması,

c)Müdürlük birimlerinde görevli personelin l. sicil ve disiplin amiri olup, Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurulması,

ç)Müdürlük birimlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasının sağlanması ve çalışmalarının izlenerek denetlenmesi,

d)Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınların satın alınması ile abone olunarak bunlardan personellerin yararlanmasının sağlanması,

e)Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programının hazırlanması, başkanlığın onayına sunulması,

f)Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemenin temin edilmesi,

g)Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlenmesi ve çalışmaların değerlendirilmesi,

ğ)Müdürlüğe ait bütün birimlerin çalışmalarının izlenmesi, denetlenmesi ve gerekli direktiflerin verilmesi,

h)Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler gösterilmesi,

ı)Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanının düzenlenmesi ve birim faaliyet raporlarına eklenmesi,

i)Belediyenin stratejik plan ve performans programı ile ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesi,

j)Yıl boyunca kullanılacak malzemeleri belirlemek ile ilgili evrakların düzenlenmesi gerekli ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale edilmesi ve hak edişlerin hazırlanması,

k)Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçlerin sürekli çalışır halde tutulması ve organize edilmesi,

l)Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

SU ARIZA,  BAKIM, ONARIM VE OTOMASYON SİSTEMİ  BİRİMİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE -11

a)Şehrin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemin alınması,

b)Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünün yapılması,

c) Şehirdeki içme suyu hatlarının su kaçak tespit cihazıyla su kaçak tespitinin yapılması,

ç)Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale edilmesi ve su israfının önlenmesi,

d)Şehirdeki ana isale hatlarının bakımını yapmak,

e)Su kuyularının ve su depolarının bakımlarının yapılması,

f)Yeni su hatlarının döşenmesi ve kaçak su bağlantılarının engellenmesi,

g)Suyu dezenfekte edilmesi, yıl boyunca gerekli analizlerin ve testlerin yapılması, şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesinin kontrol altında tutulması,

ğ)Şebeke, hatlar ve depolarla ilgili projelerine ait uygulama projelerin hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarının sağlanması,

h)Görevlendirme sonucu ihale edilen işlerin kontrol teşkilatında bulunması,

ı) Şehir suyu depo seviyeleri kuyu ve terfi pompaları çalışması, güvenliği ve klor sisteminin otomasyon sistemiyle sürekli kontrol altında tutulması

i)İlçemiz park bahçe ve refüj sulama hatlarının yapılması ve kontrolleri

j) Sokak çeşmelerinin ve umuma ait wc lerin bakım ve kontrollerinin yapılması

 

KANALİZASYON BAKIM, ONARIM, TERFİ SİSTEMLERİ VE ARITMA ÜNİTESİ BİRİMİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE -12

a)Şehirdeki kanalizasyon arızalarına müdahale edilmesi,

b)Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının tamamına hakim olup ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarının yapılması,

c)Kanalizasyon bacalarının sürekli temizlenmesi ve kontrol edilmesi,

ç)Yağmursuyu ızgaralarının rutin aralıklarda temizlenmesi ile yağmursuyu hatlarının bakımının

ve  temizliğinin yapılması,

 

d)Kaçak kanalizasyon bağlantılarını takip edilmesi ve engellenmesi,

e)Terfi istasyonlarının sorunsuz çalışmasının sağlanması,

f)Vatandaşın vidanjör ve kanal açma taleplerinin ücreti mukabilinde karşılanması,

g)Yeni yerleşim birimlerinin atık su şebekelerinin yapılması,

ğ)Arızalı olan atık su şebekelerinin tamiri, yenilenmesi, bakımının yapılması,  

h)Arıtma tesisinin çalışmasının kontrollerinin ve denetiminin yapılması    

ı)Görevlendirme sonucu ihale edilen işlerin kontrol teşkilatında

bulunması,

ELEKTRİK BAKIM ONARIM BİRİMİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE- 13

a)İçme suyu kuyu ve terfi merkezi elektrik arızalarına müdahale etmek

b)İçme suyu dalgıç pompa terfi merkezindeki elektrik motorlarının arızalarının giderilmesi ve yenileriyle değişiminin sağlamak

c)Elektrik panolarında meydana gelen arızaların giderilmesi

ç)içme suyuna enerji sağlayan trafoların AG hatlarının bakım ve onarımının yapılması

d)Elektrik kesintilerinde kullanılan jeneratörlerin bakımı ve çalışır durumda tutulması

e)Otomasyon sistemini kontrolleri ve bakımlarının yapılması

f)İçme suyu depo, kuyu ve terfi binalarının elektrik bakım onarım ve ilave hatların yapılması

g)içme suyu elektrik sayaçlarının ve faturalarının kontrollerin yapılması

ğ)Tarımsal sulama motorları park bahçe sulama pompalarının bakım ve onarımın yapılması

h) Park bahçe ve belediyemize ait binaların umuma elektrik arıza ve bakımlarının yapılması

ı) İlçemiz ilan hoparlörlerinin ve tören seslendirmelerinin yapılması

i) ilçemiz kamera sistemi ve hizmet alanlarında bulunan kameraların kontrol ve ilavelerin yapılması

 

SU ARIZA,  BAKIM, ONARIM VE OTOMASYON,,KANALİZASYON BAKIM, ONARIM, TERFİ SİSTEMLERİ ARITMA ÜNİTESİ VE ELEKTRİK BAKIM ONARIM BİRMLERİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 MADDE- 14

a)Müdürlüğün planlama ve programı ile ilgili faaliyetlerinin yürütülmesi,   

b)Kendilerine bağlı personelin arasında disiplin ve işbirliğinin kurulması ile çalışmalarının denetlenmesi,

c)Verimli çalışmanın sağlanması için yasaların verdiği yetki çerçevesinde her türlü teknolojik gelişmenin  takip edilmesi ve uygulanması,

ç)Başkanlığın amaçlarını ve stratejilerini yönettiği ve işbirliği yaptığı personele açıklaması, en iyi şekilde yönetmeleri için gerekli izahatın verilmesi ve uygulamaların kontrol edilmesi,

d)Müdürlüğün görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanması ve  günlük işlerin yapılmasında uygulanacak olan planların uygunluk ve yeterliliğinin devamlı olarak izlenmesi  ile gerekiyorsa bütün bu iş ve işlemlerle ilgili olarak düzeltmeye yönelik tedbirlerin alınması,

e)Haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgilerin zamanında ulaşmasını ve alt  kademelere  kurum, karar ve yönetmeliklerin hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlanması,

f)Çalıştırdıkları personelin iş tariflerinin ve performans kriterlerinin hazırlanarak amirine teklif edilmesi,

g)Çalıştırdıkları personelin iş bölümü esasları dâhilinde sorumluluklarının belirlenmesi ve bu görevlerin  benimsetilmesi,

ğ)Emrindeki personele görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunun  yapılması, personelin inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik edilmesi,

h)Kendisinin ve organizasyonun verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini  devamlı artırması,

ı)Personelin moralinin en yüksek seviyede tutularak daha azimli çalışmaya ve başarılı olmaya teşvik edilmesi,

i)Şantiyelere teslim edilmiş demirbaş eşyanın muhafaza edilmesi, ilgilisine verilmesi ve  bakımının  sağlanması, 

j)Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarının ilgilendiren boyutuyla  öğrenilmesi ve buna  uygun tutum, davranış  sergilenmesi,

k)Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin  direktiflerine uygun iş ve işlemlerin yapılması,

l)Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmesi, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak  katılması,

m)Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için  çalışma metotlarını geliştirilmesi, genel ahlaka ve adaba uygun hareket edilmesi,

n)Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulması,  gerekli belgelerin düzenlenmesi  ve takip edilmesi, önemli olan evrakın  usulüne uygun muhafaza edilmesi,

o)Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgilerin tanzim edilmesi. Gerektiğinde bu bilgilerin amirlerine ve ilgililere sunulması,

ö)Vatandaşlardan gelen başvurularda onların yönlendirilmesi  ve bilgilendirilmesi,

p)Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte tam olup olmadığını kontrol edilmesi, imza  karşılığı alınması,

r)Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazışmaların resmi yazışma kuralları yönergesi esaslarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra,, ilgili yere gönderilmesi,

s) Kamu İhale Mevzuatını takip ederek 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilecek işlere (Yapım, Mal ve Hizmet Alımı) ait yaklaşık maliyet çalışmasının yapılması, şartname vb.     belgelerin  hazırlanması ve söz konusu işin ihale dosyasının EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu ) üzerinden  girilmesi,

ş)İhale ve kabul komisyonları ile kontrollük teşkilatında görev alınması,

t)Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde devam eden ve ihalesi yapılan işlerin hak edişleri ile  kesin hesaplarının hazırlanması,  incelenmesi ve imzalanması,

u)Müdürlüğe diğer birimlerden gelen, resmi kurum ve kuruluşlardan Müdürlüğümüz ilgi ve alakası içerisindeki tüm yazıların cevaplarının hazırlanması,

ü)Birim amiri ve Başkanlık tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi,

v)Müdürlüğün yıl boyunca yapacağı işlere ait faaliyet raporlarının ilgili şefliklerle hazırlanması ve Mali  Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi,

y)Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne ait bütçenin oluşturulması,

z)Düzenli olarak gelen giden evrakların yazışma, dosyalama işlemlerinin yapılması ile  ilgili evrakların  ait olduğu Müdürlüğe verilmesi,

ı)Müdürlüğün yapılan yıllık yatırım ve iş programına göre bütçe ve performans faaliyetinin   Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi,

ıı)Müdürlüğün hizmet araçları ve iş makineleri için gerekli yedek parça malzemelerinin alınması, tamir ve bakımlarının yapılması, zorunlu trafik sigortası yapılması, şantiye işlerinde     kullanılmak üzere gerekli  olan her türlü mal ve malzeme alımları için gereken evrakların    hazırlanmasının sağlanması,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV VE HİZMETLERİN İCRASI

GÖREVİN ALINMASI

MADDE-15-Büro elemanları dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm  işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

GÖREVİN PLANLANMASI

MADDE-16-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ

MADDE-17-Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ

MADDE-18

 1.       Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.
 2.       Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.
 3.       Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.
 4.       Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir  

Çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir ve teslimini yapmaları zorunludur. Devir ve teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

 

 1.       Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON

MADDE-19

 1.        Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.
 2.        Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları

 ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları ilgili memur, şef, müdür parafı, Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

ALTINCI BÖLÜM

EVRAKLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE ARŞİVLEME

GELEN GİDEN EVRAKLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEM

MADDE-20

a)Müdürlüğe gelen evrak Müdür tarafından ilgili personele havale edilir.  Personel evrakın gereğini zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür.

b)Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

MADDE-21

 1.       Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.
 2.       İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
 3.        Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

DENETİM

PERSONEL VE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

MADDE-22

1. Su ve Kanalizasyon Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

2. Su ve Kanalizasyon Müdürü 1.Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri  yürütür.

3. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, ödüllendirme ve cezalandırma v.b. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan bir dosya tutulur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE-23-İşbu  yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

a) 13/07/2005 tarihinde 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümle

b)Ayrıca bu maddenin a fıkrasında yer alan kanunda bulunmayan hallerde ise yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

GEÇİCİ MADDE 1:  Bor Belediyesi, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü; Bakanlık hibe projesi yapımı kapsamında; bitirilmesi, işletmeye alınması, kurumsal süreci tamamlanıncaya kadar Belediye Başkanı, Müdürlük ve Proje müşavir firmanın kalite yönetim süreçlerini yürütmek üzere;

 1.       Teknik uygulamadan sorumlu konusunda uzman bir personel,
 2.       İşletme Müdürlüğüne dönüştürülmesi ve strateji geliştirme uygulamasından sorumlu konusunda uzman bir personel görevlendirmesi yapılabilir.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE-24-Bu yönetmelik; Bor Belediye Meclisinin onayından sonra Belediye internet sayfasında yayımı ile  yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE-25-Bu yönetmelik hükümlerini Bor Belediye Başkanı yürütür.